1.1. KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK

adat megnevezése

adat

I. Elérhetőségi adatok

A MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. elérhetőségi adatai

3515 Miskolc Egyetem u. 2.

 

info@mvlc.hu

Ügyfélszolgálati kapcsolatok

Hétfő – Csütörtök: 8:00–16:00

 

Péntek: 8:00 – 14:00

II. A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Szervezeti felépítés

III. A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, feladat- és hatásköre.

Szervezési és Működési szabályzat (hatályba lépés: 2018. december 11.)

1.2. A FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

JELENLEG NINCS A KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

1.3. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A szerv (MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft.) tagvállalatai

nincs tagvállalat

1.4. KÖZALAPÍTVÁNYOK

I. A szerv által alapított közalapítványok

 

1.5. LAPOK

I. Lapok

JELENLEG NINCS A KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

1.6. FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST VAGY FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZERV

I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Miskolci Törvényszék Cégbírósága

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

JELENLEG NINCS A KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

1.7. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

I. A szerv által alapított költségvetési szerv adatai

JELENLEG NINCS A KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

adatvédelmi szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

JELENLEG NINCS A KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

 

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

JELENLEG NINCS A KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

III. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások

JELENLEG NINCS A KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

IV.  A szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

JELENLEG NINCS A KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

V. Nyilvános kiadványok

JELENLEG NINCS A KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

VI. A testületi szerv döntései előkészítésének a rendje

JELENLEG NINCS A KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

JELENLEG NINCS A KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

VIII.  A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

 

IX. Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

X. Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

 

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Jogi képviselő

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

JELENLEG NINCS A KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

JELENLEG NINCS A KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

JELENLEG NINCS A KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

XI. Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

JELENLEG NINCS A KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

JELENLEG NINCS A KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

3.1. A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE, ELLENŐRZÉSEK

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

 

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

JELENLEG NINCS A KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

 

V. Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

3.2. KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK

I. Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

 

II. Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

2022. évi beszámoló

2021. évi beszámoló

 

2020. évi beszámoló

 

2019. évi beszámoló

 

2018. évi beszámoló

 

2017. évi beszámoló

 

2016. évi beszámoló

 

2015. évi beszámoló

 

2014. évi beszámoló

III. A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

 

3.3. MŰKÖDÉS

I. A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

 

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Vezető tisztségviselők

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

II.  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartáősról szóló törvény  szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjének az adatai

JELENLEG NINCS A KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

III. Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

 

IV. Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

JELENLEG NINCS A KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

V. Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

JELENLEG NINCS A KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

VII. Közbeszerzés (Letölthető dokumentumok!)

1. Közbeszerzési információk: éves közbeszerzési terv, módosított közbeszerzési terv, éves statisztikai összegezés, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítési adatai

2018. évi statisztikai összegzés

 

2023. évi közbeszerzési terv

 

2022. évi közbeszerzési terv

 

2021. évi közbeszerzési terv

 

2020. évi közbeszerzési terv

 

2019. évi közbeszerzési terv

 

2018. évi közbeszerzési terv

 

2017. évi közbeszerzési terv 1.sz. módosítása

 

2017. évi közbeszerzési terv

 

2016. évi közbeszerzési terv 1.sz. módosítása

 

2016. évi közbeszerzési terv

 

2015. évi közbeszerzési terv

  •